اخباراخبار بازاریابی شبکه ایمقالات بازاریابی شبکه اینوشتار ها

پردرآمدترین بازاریابان شبکه ای سال ۲۰۱۳

پردرآمدترین بازاریابان شبکه ای سال ۲۰۱۳
pordaramad
رنک نام شرکت درآمد ماه
درآمد سال
وب سایت
۱ Holton Buggs OrganoGold $۱,۳۰۰,۰۰۰ $۱۵,۶۰۰,۰۰۰ www.organogold.com
۲ Angela Liew and Ryan Ho NuSkin $۱,۱۰۰,۰۰۰ $۱۳,۲۰۰,۰۰۰ www.nuskin.com
۳ Dexter & Birdie Yager Amway $۱,۰۰۰,۰۰۰ $۱۲,۰۰۰,۰۰۰ www.dexandbirdieyager.com
۴ Shane Morand OrganoGold $۱,۰۰۰,۰۰۰ $۱۲,۰۰۰,۰۰۰ www.organogold.com
۵ Barry Chi & Holly Chen Amway $۶۵۰,۰۰۰ $۷,۸۰۰,۰۰۰ www.amway.com
۶ David Wood and David Sharpe EmpowerNetwork $۵۰۰,۰۰۰ $۶,۰۰۰,۰۰۰ www.empowernetwork.com
۷ Brian McClure Ambit $۴۵۲,۰۰۰ $۵,۴۲۴,۰۰۰ www.ambitenergy.com
۸ Abraham Benitez and Raquel Cortez Herbalife $۴۵۰,۰۰۰ $۵,۴۰۰,۰۰۰ www.herbalife.com
۹ Foo Howe Kean & Jenny Ko Amway $۴۵۰,۰۰۰ $۵,۴۰۰,۰۰۰ www.amway.com
۱۰ Jose Ardon OrganoGold $۴۵۰,۰۰۰ $۵,۴۰۰,۰۰۰ www.organogold.com
۱۱ Sunny Hsu & Debra Hsieh Amway $۴۰۰,۰۰۰ $۴,۸۰۰,۰۰۰ www.envip.com/en.asp
۱۲ Enrique and Graciela Varela Herbalife $۳۹۵,۰۰۰ $۴,۷۴۰,۰۰۰ www.herbalife.com
۱۳ Steve Thompson Ambit $۳۷۰,۰۰۰ $۴,۴۴۰,۰۰۰ www.rsthompson.com
۱۴ Christian Steinkeller OrganoGold $۳۶۰,۰۰۰ $۴,۳۲۰,۰۰۰ www.world.organogold.com
۱۵ Carol & Ken Porter Monavie $۳۵۰,۰۰۰ $۴,۲۰۰,۰۰۰ www.Monavie.com
۱۶ John Sachtouras OrganoGold $۳۵۰,۰۰۰ $۴,۲۰۰,۰۰۰ www.organogold.com
۱۷ Nancy Dornan Amway $۳۵۰,۰۰۰ $۴,۲۰۰,۰۰۰ www.n21corp.com
۱۸ Tae Ho Kim Herbalife $۳۵۰,۰۰۰ $۴,۲۰۰,۰۰۰ www.herbalife.com
۱۹ Philip Eckart Ambit $۳۲۴,۰۰۰ $۳,۸۸۸,۰۰۰ www.ambitenergy.com
۲۰ Ashley and Nick Sarnicola ViSalus $۳۰۰,۰۰۰ $۳,۶۰۰,۰۰۰ www.visalus.com
۲۱ Carol and Alan Lorrenz Herbalife $۳۰۰,۰۰۰ $۳,۶۰۰,۰۰۰ www.herbalife.com
۲۲ Kaoru Nakajima Amway $۳۰۰,۰۰۰ $۳,۶۰۰,۰۰۰ www.heckel.ne.jp
۲۳ Tom & Bethany Alkazin Vemma $۲۸۰,۰۰۰ $۳,۳۶۰,۰۰۰ www.vemma.com
۲۴ Leonard & Irina Weisbein Herbalife $۲۷۵,۰۰۰ $۳,۳۰۰,۰۰۰ www.herbalife.com
۲۵ Seung Ja and Young Ho Kang Park Herbalife $۲۶۵,۰۰۰ $۳,۱۸۰,۰۰۰ www.herbalife.com
۲۶ Dong Keun Chung Herbalife $۲۵۵,۰۰۰ $۳,۰۶۰,۰۰۰ www.herbalife.com
۲۷ Luis & Angela Ventura OrganoGold $۲۵۱,۰۰۰ $۳,۰۱۲,۰۰۰ www.successteam.organogold.com/r/US/
۲۸ David Imonitie OrganoGold $۲۵۰,۰۰۰ $۳,۰۰۰,۰۰۰ www.organogold.com
۲۹ Kami and Nathan Dempsey ITWorks! $۲۵۰,۰۰۰ $۳,۰۰۰,۰۰۰ www.kamidepmsey.myitworks.com
۳۰ Kang Hyeon Sook & Ryu InIk Amway $۲۵۰,۰۰۰ $۳,۰۰۰,۰۰۰ www.amway.com
۳۱ Leonard & Esther Kim Amway $۲۵۰,۰۰۰ $۳,۰۰۰,۰۰۰ www.wwdbkorea.com
۳۲ Madra Meystedt Jones ITWorks! $۲۵۰,۰۰۰ $۳,۰۰۰,۰۰۰ www.simplyskinny.myitworks.com
۳۳ Mark Lei & Peggy Yeh Amway $۲۵۰,۰۰۰ $۳,۰۰۰,۰۰۰ www.amway.com
۳۴ Max Schwarz Amway $۲۵۰,۰۰۰ $۳,۰۰۰,۰۰۰ www.schwarz-organisation.eu
۳۵ Vick Strizheus EmpowerNetwork $۲۵۰,۰۰۰ $۳,۰۰۰,۰۰۰ www.empowernetwork.com
۳۶ Peter & Eva Muller-Meerkatz Amway $۲۴۵,۰۰۰ $۲,۹۴۰,۰۰۰ www.peterundevamm.com
۳۷ John and Lori Tartol Herbalife $۲۴۰,۰۰۰ $۲,۸۸۰,۰۰۰ www.herbalife.com
۳۸ Susan Peterson Herbalife $۲۴۰,۰۰۰ $۲,۸۸۰,۰۰۰ www.herbalife.com
۳۹ Brad Alkazin Vemma $۲۲۰,۰۰۰ $۲,۶۴۰,۰۰۰ www.vemma.com
۴۰ Calvin Becerra Monavie $۲۱۰,۰۰۰ $۲,۵۲۰,۰۰۰ www.calvinbecerra.com
۴۱ Gina & Steve Merritt Monavie $۲۱۰,۰۰۰ $۲,۵۲۰,۰۰۰ www.Monavie.com
۴۲ Nathan Ricks NuSkin $۲۱۰,۰۰۰ $۲,۵۲۰,۰۰۰ www.nuskin.com
۴۳ Jeremy Miner WMI $۲۰۵,۰۰۰ $۲,۴۶۰,۰۰۰ www.wmitoday.com/jminer
۴۴ Aron Steinkeller OrganoGold $۲۰۰,۰۰۰ $۲,۴۰۰,۰۰۰ www.organogold.com
۴۵ David Moses Zija $۲۰۰,۰۰۰ $۲,۴۰۰,۰۰۰ www.davidmoses.com
۴۶ Ed Bestoso Melaleuca $۲۰۰,۰۰۰ $۲,۴۰۰,۰۰۰ www.bestoso.com
۴۷ Mark and Tammy Smith Nerium $۲۰۰,۰۰۰ $۲,۴۰۰,۰۰۰ www.markandtammysmith.com
۴۸ Mark Comer Synergy $۲۰۰,۰۰۰ $۲,۴۰۰,۰۰۰ www.synergyworldwide.com
۴۹ Minh and Julie Ho TalkFusion $۲۰۰,۰۰۰ $۲,۴۰۰,۰۰۰ www.talkfusion.com
۵۰ Rafael Rojas Melaleuca $۲۰۰,۰۰۰ $۲,۴۰۰,۰۰۰ www.melaleuca.com
۵۱ Ray Montie Ambit $۱۸۸,۰۰۰ $۲,۲۵۶,۰۰۰ www.ambitenergy.com
۵۲ Jimmy Smith Isagenix $۱۸۵,۰۰۰ $۲,۲۲۰,۰۰۰ www.isagenix.com
۵۳ Patrick Maser & Mike Maser ACN $۱۸۵,۰۰۰ $۲,۲۲۰,۰۰۰ www.ACNinc.com
۵۴ Herb & Patty Capeda Isagenix $۱۸۰,۰۰۰ $۲,۱۶۰,۰۰۰ www.besetfree3.isagenix.com
۵۵ Todd & Angelique Hartog Monavie $۱۷۹,۰۰۰ $۲,۱۴۸,۰۰۰ www.toddhartog.com
۵۶ Jordan Adler SendOutCards $۱۷۶,۰۰۰ $۲,۱۱۲,۰۰۰ www.jordanadler.com
۵۷ Edwin Haynes OrganoGold $۱۷۵,۰۰۰ $۲,۱۰۰,۰۰۰ www.organogold.com
۵۸ George Zalucki & Art Napolitano ACN $۱۷۵,۰۰۰ $۲,۱۰۰,۰۰۰ www.georgezalucki.com
۵۹ Giselle Sexsmith NuSkin $۱۷۵,۰۰۰ $۲,۱۰۰,۰۰۰ www.nuskin.com
۶۰ Marco & Milagro Dubon FLP $۱۷۵,۰۰۰ $۲,۱۰۰,۰۰۰ www.foreverliving.com
۶۱ Mitch & Deidre Sala Amway $۱۷۵,۰۰۰ $۲,۱۰۰,۰۰۰ www.diamondfocus.com.au
۶۲ Naoki Hongo and Kimie Hongo NuSkin $۱۷۵,۰۰۰ $۲,۱۰۰,۰۰۰ www.nuskin.com
۶۳ Dave Savula LegalShield $۱۶۶,۰۰۰ $۱,۹۹۲,۰۰۰ www.prepaidlegal.com
۶۴ Tetsuya Fujisawa NuSkin $۱۶۵,۰۰۰ $۱,۹۸۰,۰۰۰ www.nuskin.com
۶۵ Corbin & Holly Roush Monavie $۱۶۰,۰۰۰ $۱,۹۲۰,۰۰۰ www.buildthejuice.com
۶۶ Gerry Seebacher Lyoness $۱۶۰,۰۰۰ $۱,۹۲۰,۰۰۰ www.lyoness.net/EU/
۶۷ Rita Hui USANA $۱۶۰,۰۰۰ $۱,۹۲۰,۰۰۰ www.ritahui.com
۶۸ Michiko and Bruno Graf NuSkin $۱۵۵,۰۰۰ $۱,۸۶۰,۰۰۰ www.nuskin.com
۶۹ Ming Kuan and Ming Chu Chen NuSkin $۱۵۵,۰۰۰ $۱,۸۶۰,۰۰۰ www.nuskin.com
۷۰ Tony & Jessica Rush EmpowerNetwork $۱۵۳,۰۰۰ $۱,۸۳۶,۰۰۰ www.empowernetwork.com
۷۱ Carsten Ledule PMInternational $۱۵۰,۰۰۰ $۱,۸۰۰,۰۰۰ www.pm-international.com
۷۲ Collette Larsen USANA $۱۵۰,۰۰۰ $۱,۸۰۰,۰۰۰ www.larsenglobalblog.com
۷۳ Daniel Lim and Lilian Quah NuSkin $۱۵۰,۰۰۰ $۱,۸۰۰,۰۰۰ www.nuskin.com
۷۴ Edgar Mojica ۴life $۱۵۰,۰۰۰ $۱,۸۰۰,۰۰۰ www.successbuilders4life@earthlink.net
۷۵ Geri Cvitanovich Herbalife $۱۵۰,۰۰۰ $۱,۸۰۰,۰۰۰ www.herbalife.com
۷۶ Jason Domingo Lifevantage $۱۵۰,۰۰۰ $۱,۸۰۰,۰۰۰ www.lifevantage.com
۷۷ Jeff Roberti Juiceplus $۱۵۰,۰۰۰ $۱,۸۰۰,۰۰۰ www.roberti.net
۷۸ Roberto Ruiz FLP $۱۵۰,۰۰۰ $۱,۸۰۰,۰۰۰ www.foreverliving.com
۷۹ Ruth & Jeff Elliot Vemma $۱۵۰,۰۰۰ $۱,۸۰۰,۰۰۰ www.vemma.com
۸۰ Scott & Sue Olsen Monavie $۱۵۰,۰۰۰ $۱,۸۰۰,۰۰۰ www.Monavie.com
۸۱ Tim Foley Amway $۱۵۰,۰۰۰ $۱,۸۰۰,۰۰۰ www.amway.com
۸۲ Vjacheslav Ushenin TalkFusion $۱۵۰,۰۰۰ $۱,۸۰۰,۰۰۰ www.talkfusion.com
۸۳ Rolf Kipp FLP $۱۴۵,۰۰۰ $۱,۷۴۰,۰۰۰ www.flp-europe.com
۸۴ Fabricio Nobre Melaleuca $۱۴۲,۰۰۰ $۱,۷۰۴,۰۰۰ www.fabricionobre.com
۸۵ John & Tiffaney Malott Seacret Direct $۱۴۰,۰۰۰ $۱,۶۸۰,۰۰۰ www.seacretdirect.com/malott
۸۶ Chris & Debbie Atkinson Ambit $۱۳۹,۵۰۰ $۱,۶۷۴,۰۰۰ www.ambitnurse.com
۸۷ Betty Sung NuSkin $۱۳۵,۰۰۰ $۱,۶۲۰,۰۰۰ www.nuskin.com
۸۸ Craig Bryson NuSkin $۱۳۵,۰۰۰ $۱,۶۲۰,۰۰۰ www.nuskin.com
۸۹ Simon Abboud ACN $۱۳۵,۰۰۰ $۱,۶۲۰,۰۰۰ www.ACNinc.com
۹۰ Takako Kitaoka NuSkin $۱۳۵,۰۰۰ $۱,۶۲۰,۰۰۰ www.nuskin.com
۹۱ Wendy Bongalis SkinnyBodyCare $۱۳۵,۰۰۰ $۱,۶۲۰,۰۰۰ www.skinnybodycare.com
۹۲ Michael Palmstierna Hamilton Herbalife $۱۳۰,۰۰۰ $۱,۵۶۰,۰۰۰ www.herbalife.com
۹۳ Tsuyoshi Tomioka Synergy $۱۳۰,۰۰۰ $۱,۵۶۰,۰۰۰ www.synergyworldwide.com
۹۴ Tyler and Tasha Daniels Lifevantage $۱۳۰,۰۰۰ $۱,۵۶۰,۰۰۰ www.lifevantage.com
۹۵ Yun-Tae Hwang Synergy $۱۳۰,۰۰۰ $۱,۵۶۰,۰۰۰ www.synergyworldwide.com
۹۶ Megan and Anthony Wolfenden Monavie $۱۲۸,۰۰۰ $۱,۵۳۶,۰۰۰ www.mymonavie.com/mwolfenden
۹۷ Carole Taylor and Peter Oelmann Isagenix $۱۲۵,۰۰۰ $۱,۵۰۰,۰۰۰ www.CaroleTaylor.com
۹۸ Elizabeth Weber MarketAmerica $۱۲۵,۰۰۰ $۱,۵۰۰,۰۰۰ www.marketamerica.com
۹۹ Jon Gillardi IndependenceEnergy $۱۲۵,۰۰۰ $۱,۵۰۰,۰۰۰ www.jongillardi.com
۱۰۰ Kei Itaka and Midori Tajima NuSkin $۱۲۵,۰۰۰ $۱,۵۰۰,۰۰۰ www.nuskin.com
برچسب ها
نمایش بیشتر

admin

برای کشتی بی حرکت، موج ها تصمیم میگیرند ... .

نوشته های مشابه

‫4 نظرها

  1. سلام آقای شیری خداقوت بابت زحمات تون لطفا اگه امکانش هست آمار سال 2016 پردرآمدترین افراد رو هم قرار بدید ممنون میشم

  2. واقعا دست تون درد نکنه عجب آمار توپی خیلی هیجانی شدم فوق العاده است.

  3. MLM مخفف بازاریابی چند سطحی می باشد که بعضی مواقع بازاریابی شبکه ای نیز نامیده می شود. همانطوری که از نام آن پیداست چند لایه متعدد از افراد، بازاریابی یک محصول برای رساندن آن به مصرف کننده بر عهده دارند. یک نماینده فروش ( همچنین، توزیع کننده ،‌عضو ،‌ وابسته ،‌شریک نیز نامیده می شود ) علاوه بر جذب مشتریان ،‌ آموزش نیروهای تازه وارد را در جهت جذب مشتریان به عهده دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن