50 راز سعادت رندی گیج

50 راز سعادت رندی گیج راز آفرینش سعادت ناب و وفور و فراوانی در زندگی شما چیست؟ خب، در واقع 50 راز وجود دارد. (50 راز سعادت رندی گیج) یا حداقل آن‌هایی است که من چندین بار وقتی که نشسته بودم و چندین فکر جدی به سراغم آمد از آنها استفاده کردم. در واقع شما […]

۱۰ جمله انگیزشی که باید هر روز به خودتان بگویید

 

10 جمله انگیزشی که باید هر روز به خودتان بگویید
10 جمله انگیزشی که باید هر روز به خودتان بگویید

 

۱۰ جمله انگیزشی که باید هر روز به خودتان بگویید

سخت ترین افرادِ دنیا نیز به انگیزه نیاز دارند…
مهم نیست چقدر قوی، شجاع و امیدوار باشید، به انگیزه نیاز دارید. انگیزه در واقع، همان “چرا باید سختی را تحمل کنم؟” تان است… اگر جوابی برای آن داشته باشید، هیچ شرایطی سخت نخواهد آمد. بیشتر بخوانید درباره۱۰ جمله انگیزشی که باید هر روز به خودتان بگویید

چرا پول بیشتر ، باید تمام فکر و ذکرتان باشد؟

چرا پول بیشتر ، باید تمام فکر و ذکرتان باشد؟
چرا پول بیشتر ، باید تمام فکر و ذکرتان باشد؟

چرا پول بیشتر ، باید تمام فکر و ذکرتان باشد؟
به خاطر این 8 دلیل

پول، پول، پول و پول…
چیزی که بیشتر اوقات ذهن ما را مشغول میکند. در مقاله پول چیست تعاریفی از پول ارائه کردیم که دیدگاه شما را نسبت به پول تغییر داد و پول را نه تنها چیزی بد و غیرقابل دسترس تصور نمیکنید، بلکه آنرا یک امتیاز و کاملا در دسترس احساس میکنید. بیشتر بخوانید دربارهچرا پول بیشتر ، باید تمام فکر و ذکرتان باشد؟

سرعت آهو و شیر

سرعت آهو و شیر
سرعت آهو و شیر

سرعت آهو 90 کیلومتر در ساعت است در حالی که سرعت سريعترين شیر 57 کیلومتر در ساعت است .
در اغلب موارد آهو طعمه ی شیر می شود بیشتر بخوانید دربارهسرعت آهو و شیر