پلن های عضویت

رایگان
عضویت رایگان

پلن رایگان

یک ماهه
فقط 10 هزار تومان

35 روز

5 روز هدیه

سه ماهه
فقط 27 هزار تومان

90 روز

10% تخفیف

شش ماهه
فقط 48 هزار تومان

180 روز

20% تخفیف

دوازده ماهه
فقط 84 هزار تومان

365 روز

30% تخفیف