کلیپ انگیزشی فارسی
کلیپ-انگیزشی
اغلب ما در زندگی وانمود میکنیم که هیچ هدف ،آرزو و یا خواسته خاصی نداریم هنگامیکه براسیتی در عمق وجودمان به واقع چیزهای زیادی می خواهیم. ما خود را متوقف میکنیم و این کلمات را مانند اینکه در خلسه هستیم ...
دریافت 5,000 تومان اعتبار هدیه رایگان برای اعضا + هدایا دیگرمنم هستم !
+ +