۶ اصل روی ریل ماندن-رندی گیج – اصل دوم

۶ اصل روی ریل ماندن-رندی گیج - اصل دوم
۶ اصل روی ریل ماندن-رندی گیج – اصل دوم

EVENTS (2 (گردهمایی ها)

در این درس به دومین عاملی میپردازیم که لیدرهای سطح بالا برای ساختن یک سازمان بزرگ انجام میدهند. موفقترین آنها، همه این کارها را کامل انجام میدهند و این ویژگیها را دارند؛ از این روست که روی ریل هستند. بیشتر بخوانید درباره۶ اصل روی ریل ماندن-رندی گیج – اصل دوم

تصویر ثابت

مرجع کد و آموزش

کد هر 24ساعت یک بار پاپ آپ نیو تب باز میکند